Onze ambities

Familiale karakter van de school

We staan voor een vlotte overgang van crèche naar kleuterklas naar lager onderwijs naar secundair onderwijs.

We zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent, en bij elkaar terecht kan.

Ouders zijn welkom, durven vragen stellen en maken actief deel uit van de schoolwerking.

We maken samen school: ouders, leerlingen, leerkrachten en de buurt worden actief betrokken.

 

Duurzaamheid

We streven naar een duurzame toekomst voor onze leerlingen.

We betrekken onze leerlingen van kleins af bij duurzaamheid door hierrond een actief beleid te voeren.

We nemen onze groene schoolomgeving als uitgangspunt om nieuwsgierigheid naar en verwondering over natuur en planten bij onze leerlingen te stimuleren.

We bestuderen, beschermen en beheren de dieren en planten in onze schoolomgeving.

We vergroten het respect voor de natuur en onze planeet.

 

Actief, kritische betrokkenheid

We helpen leerlingen te groeien tot kritische wereldburgers met een brede, open kijk op onze superdiverse samenleving.

We laten leerlingen actief deelnemen aan de maatschappij.

We zetten in op een brede kennis van de wereld. We dagen de leerlingen uit om zichzelf telkens in vraag te stellen zodat ze hun eigen kritische mening kunnen vormen.

Vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid leren we leerlingen om met elkaar in gesprek te gaan. Zo ontwikkelen onze leerlingen een eerlijke en oprechte basishouding

We gebruiken de rechten van de mens als uitgangspunt

We reiken onze leerlingen waarden en normen aan en leren hen die toe te passen in de eigen leefwereld. Hierbij houden we rekening met

  • De rechten van de mens
  • Respect voor milieu
  • Respect voor de eigen leefomgeving

We dagen onze leerlingen uit om hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van zichzelf, anderen en de omgeving.

We leren onze leerlingen het belang van zich te engageren en stimuleren hun betrokkenheid als een toekomstig burger die actief deel wil uitmaken van onze diverse maatschappij.

We willen alle leerlingen deze kansen bieden zodat ze kunnen uitgroeien tot actieve en kritische wereldburgers waar we trots mogen op zijn.

...