Levensbeschouwelijke vakken

Het is de droom van ieder van ons dat onze kinderen zich ontplooien tot fijne mensen die in staat zijn later hun eigen weg te gaan. Daarbij is het een uitdaging om hen kennis te laten maken met fundamentele menselijke waarden en hen een visie op goed leven te helpen ontdekken. Naast het ontwikkelen van een levensvisie in het gezin draagt ook de school haar steentje bij d.m.v. het aanbod van de levensbeschouwelijke keuzevakken.

Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van vorig schooljaar, tenzij ze hun keuze wijzigen.Wie van de mogelijkheid tot keuzewijziging gebruik wenst te maken, vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het volgende schooljaar

Niet-confessionele zedenleer

Niet-confessionele zedenleer is het levensbeschouwelijk vak dat de principes van het vrijzinnig humanisme als levenspraktijk onderwijst.

In deze lessen zijn onze leerlingen voortdurend onderweg naar volwassenheid. Zij leren op een vrije en ongebonden, maar ook kritische manier zichzelf en de ander te begrijpen. Leren omgaan met zichzelf en anderen is het doel. Vrij onderzoeken, uitproberen, ervaren en zelf ontdekken staan centraal binnen deze lessen. We willen jonge mensen helpen op hun weg naar volwassenheid.

Niet-confessionele zedenleer is waardenonderwijs. Belangrijk zijn verdraagzaamheid, respect en verantwoordelijkheid voor wat we denken en doen, Het zijn eigenschappen die onze leerlingen stimuleren om zelfstandig te denken en te handelen.

Het is aan de leerlingen om op een persoonlijke wijze aan hun leven te bouwen. Deze lessen zijn niet gebaseerd op een godsdienst en er worden geen dogma’s aangenomen. Wetenschappelijke kennis en filosofische vragen zijn een uitgangspunt. Durven deelnemen aan de wereld en dit met belangstelling en inzet voor mensen, is de uitdaging van de lessen. Als basis voor deze inzet kiezen we voor de universele mensenrechten.

De leerkrachten niet-confessionele zedenleer gaan deze uitdaging samen aan met leerlingen van 6 tot 18 jaar. Dit moet deze opgroeiende jonge mensen de nodige ruimte en tijd geven om zichzelf, de ander en de wereld te leren kennen.

Kinderen van 6 en 12 jaar kunnen deelnemen aan het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd. Tijdens deze feesten beklemtonen we de overstap naar een nieuwe levensfase.

Rooms-Katholieke godsdienst

De lessen r.-k. godsdienst nodigen de kinderen en jongeren uit om:

stil te staan bij de eigen levenservaringen, op verhaal te komen, te luisteren naar wat medeleerlingen en anderen raakt en beweegt om te leven, m.a.w. open te komen voor het verhaal van anderen, te ervaren hoe het verhaal van Jezus en het verhaal van God met mensen een eigen kleur kan geven aan het leven en mensen kan inspireren, om intens en goed te leven, doorheen dit voortdurende proces van zin zoeken stilaan te groeien naar een eigen verhaal.

Onze aanpak wordt gekenmerkt door: eerbied voor de eigenheid van elke leerling, het creëren van kansen waardoor kinderen een eigen levensbeschouwing kunnen ontwikkelen, het gesprek over de rijkdom van het christelijk geloof, zoals het beleefd wordt binnen de katholieke geloofsgemeenschap.

Islamitische godsdienst

De lessen islam hebben als doel leerlingen te vormen die de islamitische waarden op het vlak van geloof, gebed en ethiek leren kennen alsook het menselijke en culturele erfgoed in de islam.

Leerlingen islam worden gevormd zodat ze graag over de islam leren, de religieuze concepten correct gebruiken, zichzelf kunnen uitdrukken, communiceren, problemen oplossen, wetenschappelijk denken, onderzoeken, bevragen, in vraag stellen en bekritiseren.

Aan de hand van het bestuderen van een aantal thema’s leren de leerlingen islam hun rechten en verantwoordelijkheden te kennen en aan te passen aan hun tijd en omgeving.

Protestants-evangelische godsdienst

Aangepast aan hun ontwikkeling en leeftijd maken kinderen en jongeren in de lessen protestantsevangelische godsdienst (PEGO) kennis met de rijkdom van de bijbel. Op een activerende en creatieve wijze verwerken ze de inhoud van de bijbel en brengen die in verband met thema’s die voor hen belangrijk zijn.

De ervaringswereld van kinderen en jongeren krijgt in relatie met de bijbel de nodige aandacht. Kinderen en jongeren ontwikkelen hun persoonlijkheid bij hun groei naar volwassenheid door in de lessen na te denken over levens- en zingevingsvragen, ethiek en het maatschappelijk leven.

Kinderen en jongeren ontdekken in de lessen de eigenheid van het christelijke geloof, zoals het beleefd wordt in de veelheid van protestants-evangelische kerken, en ze leren omgaan met de grote diversiteit in de samenleving om hen heen.

Het PEGO wil bijdragen tot het welbevinden, de identiteitsontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van kinderen en jongeren.