Lagere school

De lagere school bestaat uit 10 klassen waarvan:

  • 2x 1ste leerjaar
  • 2x 2de leerjaar
  • 2x 3de leerjaar
  • 2x 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar.

Eveneens worden de klassen ook nog eens ondersteund door zorgbegeleiders en hebben we ook een leerkracht die zich richt op alle muzische vakken. 

Wie leert op onze school?


Lerende teams in een lerende school.

Onze leerlingen zijn kinderen uit de buurt. Onze school is een stukje van onze bruisende hoofdstad Brussel. De diversiteit die in onze school, in onze buurt en Brussel terug te vinden is trachten we mee te geven aan onze leerlingen. Zo krijgen ze een open blik op de wereld rondom hun.

GO! BS Zavelberg heeft een voornamelijk standvastig en ervaren lerarenkorps. De meeste leerkrachten komen uit de wijde omgeving rond Brussel en zijn dankzij hun jarenlange ervaring vertrouwd met de Brusselse diversiteit. Sinds kort waait er een frisse wind van nieuwe, jongere teamleden. Deze heterogeniteit binnen het lerarenteam is een sterkte.

GO! BS Zavelberg is een lerende school waar zowel leerlingen als teamleden steeds in ontwikkeling zijn om van en met elkaar te leren.

Wat leert men op onze school?


De leerplannen van het GO! en de eindtermen van de Vlaamse overheid zijn de leidraad voor het werken aan kwaliteitsvol onderwijs. Daar bij wordt een evenwicht nagestreefd tussen kennis, vaardigheden en attitudes.

Verschillende talen, culturen, levensstijlen, gedachten en identiteiten kruisen elkaar dagelijks op onze school. Op GO! BS Zavelberg begeleiden we onze leerlingen in hun proces van persoonsvorming en burgerschap. Onze leerlingen groeien op in interactie met anderen en hun omgeving. We leren hen dat hun eigen handelen zich in een maatschappelijke context afspeelt.

Vanuit actief en onderzoekend natuuronderwijs voeden we onze leerlingen op tot natuur- en milieubewuste kinderen.

Hoe leert men op onze school?


Een diverse schoolpopulatie betekent dat we onze leerlingen elke dag opnieuw gelijke onderwijskansen geven, door ze ongelijk te behandelen. Door onze gedifferentieerde aanpak en een sterk zorgbeleid willen voor elk van onze leerlingen maximale ontwikkelingskansen creëren.  We gaan op GO! BS Zavelberg uit van respect voor wat onze leerlingen al kunnen, waardoor ze zich meer betrokken en aangesproken voelen. Op deze manier krijgen ze meer ‘goesting’ om te leren.

Naast het leerkracht gestuurd leren (instructief) prikkelen we op GO! BS Zavelberg de natuurlijke nieuwsgierigheid en exploratiedrang van onze leerlingen door onderzoekend leren en stimuleren zo een houding van levenslang leren. Onze leerlingen krijgen met andere woorden stimulansen om levensecht en levensbreed te leren.

Dit gebeurt zowel in de kleuterschool als in de lagere school door te focussen op coöperatief leren. Onze leerlingen leren van en met elkaar om een gezamenlijk doel te bereiken.

Hiernaast kiezen we in  GO! BS Zavelberg bewust voor zowel thematisch als systematisch leren. In de wereld is alles met elkaar verbonden. We leren de leerlingen kijken naar de wereld zoals hij echt is: een verbinding van verschillende leerdomeinen (natuur en tijd) en verschillende leergebieden (Nederlands en Wereldoriëntatie). Daarom wordt er thematisch geleerd. Hiernaast leren onze leerlingen systematisch een hele reeks vaardigheden en attitudes ontwikkelen en verwerven ze de nodige basiskennis.   

Op BS GO! Zavelberg leren wij door te proberen, te ervaren en te oefenen met vallen en opstaan. We geven onze leerlingen een veilig klasklimaat waar ze zichzelf kwetsbaar durven opstellen en fouten mogen maken. We  geven onze leerlingen individuele ontwikkelingsgerichte feedback om hen verder en dieper te laten nadenken. We inspireren, confronteren en erkennen onze leerlingen.

Waarom leert men op onze school?  


Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en van de samenleving. Een kind dat goed toekomstgericht onderwijs krijgt, krijgt kansen om z’n rol als (actieve) burger in de maatschappij op te nemen. 

workshop keith harring