Bewegen in de basisschool

Kinderen bewegen graag en veel. Jammer genoeg is dit thuis niet altijd mogelijk. Als school spelen we hier graag op in door hen voldoende bewegingsmomenten aan te bieden. Zo leren zij gezamenlijk dat bewegen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk voor de gezondheid en de lichaamshouding.

Kleuterschool

In de  kleuterschool richten we ons op de algemene motorische ontwikkeling van de kinderen. We willen hen voldoende kansen bieden om hun eigen bewegingsmogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daartoe spreken we het natuurlijke rijpingsproces van de kleuters aan en bieden we hen de mogelijkheid spontaan explorerend met hun leefomgeving om te gaan. Om er echter voor te zorgen dat niemand een achterstand oploopt, wordt de vrije exploratie aangevuld met ontwikkelingsgerichte activiteiten. Deze aanpak uit zich in het bijzonder bij de lessen lichamelijke opvoeding, waarbij de leerkracht enerzijds niet te sturend mag zijn, zodat de creativiteit van de kleuters wordt gestimuleerd, maar anderzijds voldoende structuur biedt om iedereen maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Ook tijdens de andere lessen proberen we de actieve leer- en bewegingstijd te optimaliseren. Dit doen we onder andere door de selectie van specifieke materialen en gevarieerde didactische werkvormen die passen bij de lesinhoud. Daarnaast worden de kleuters bij de bewegingsomloop en de werkposten zodanig verdeeld, dat de wachttijd wordt beperkt en de bewegingsmogelijkheden worden verhoogd.

Lagere school

In de lagere school richten wij ons op de verschillende hoofddoelen uit het leerplan. Deze omvatten het ‘aanzetten tot een gezonde en actieve leefstijl’, het ‘samen leren bewegen’, het ‘wegwijs maken in onze sport- en bewegingscultuur’ en het ‘lichamelijk opvoeden’. Het lichamelijk opvoeden staat voor de ontwikkeling van de fysieke fitheid bij de kinderen.

Het aanzetten tot een gezonde en actieve leefstijl is een doel dat wordt gedragen door de hele school. Zo bewegen wij niet alleen tijdens de bewegingslessen, maar ook tijdens andere lessen zoals bij het aanbrengen van ruimtelijke begrippen en bij verschillende rekenlessen. Verder worden er regelmatig bewegingstussendoortjes ingelast. Alle uitstappen die wij maken, proberen we tevens zoveel mogelijk te voet te doen. Vanaf de derde graad wordt er wekelijks naar de sporthal gefietst en worden er andere fietsactiviteiten georganiseerd.

Om een gezonde levensstijl verder te motiveren, hebben wij er als school voor gekozen om de kinderen elke dag groenten en/of fruit te laten eten op school. Eenmaal per week wordt er zelfs een gratis stuk groente of fruit aangeboden. Dit geldt overigens ook voor de kleuterschool. Naast het eten van groenten en fruit, wordt er ook belang gehecht aan het drinken van water. Tijdens de lessen mogen de kinderen dan ook onbeperkt zelf hun herbruikbare drinkfles bijvullen.

Het samen leren bewegen is een doel dat wij als school eveneens hoog in het vaandel dragen. Dit doel sluit namelijk nauw aan bij de sociale vaardigheden die we nodig hebben om als burger te functioneren in de multiculturele samenleving. Om dit doel te realiseren, kiezen we ervoor om een groot aantal van onze bewegingsactiviteiten in groeps- of samenwerkingsverband te laten plaatsvinden.  Hierdoor leren de kinderen samen te werken, rekening te houden met elkaar, respect te hebben voor elkaar en zich aan de regels te houden. Bij bepaalde activiteiten, laten we de kinderen fungeren als scheidsrechter of helper, waardoor zij een specifieke verantwoordelijkheid krijgen.

Om kinderen te motiveren om te bewegen, is het van belang dat zij een sport vinden die hen aanspreekt. Wij helpen hen dan ook om hen wegwijs te maken in onze sport- en bewegingscultuur. Dit doen we door het aanbieden van uiteenlopende sporten tijdens de bewegingslessen. Tevens nemen we deel aan verschillende activiteiten die door onszelf of door partners worden georganiseerd.  Enkele van deze activiteiten zijn de sportklassen, de sportateliers die tijdens de middag en in de opvang worden georganiseerd, de sportdagen, de MOEV-activiteiten, de zwemlessen en The Daily Mile. Dit alles met als doel de kinderen blijvend te interesseren in sport.

Onze focus op een gezonde en actieve levensstijl uit zich niet enkel in de organisatie van de lessen, maar ook in de inrichting van de school. Zo beschikken we over een ruime speelplaats met een klauterparcours, hinkelspelen, een voetbalveld en een basket-/netbalveld. Ook hebben we verschillende spelkoffers ter beschikking en wordt er regelmatig muziek gedraaid waarop kan worden gedanst. Voor de lessen lichamelijke opvoeding hebben we tevens toegang tot verschillende sport- en natuurlocaties, zoals het Laarbeekbos en de open fitness.